Home » Doelgroepen

Doelgroepen

Voor het inrichten, optimaliseren en managen van de operationeel excellente organisatie zijn diverse doelgroepen in de organisatie van groot belang. Voor de onderstaande doelgroepen hebben we specifieke oplossingen (diensten) en trainingen ontwikkeld:

Het OpX-Instituut helpt management- & directieteams met het evalueren van de mate van professionaliteit van de huidige organisatie, het doorleven van de operationeel excellente organisatie, het bepalen hoe daar te komen en welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Bovendien evalueren en toetsen we samen de ontwikkelingen op middellange en lange termijn. Vraagstukken die we gezamenlijk doorleven en beantwoorden zijn:

 • Hoe ontwikkelen we onze organisatie richting de operationeel excellente organisatie waar klanten precies krijgen wat ze nodig hebben?
 • Hoe kunnen we de verschillende (operationele) paradoxen managen?
 • In hoeverre zijn we in staat en/of zouden we in staat moeten zijn om de organisatie meer ambidexter in te richten?
 • Welk roadmap past ons het best om de organisatie excellent of ambidexter in te richten?

Daartoe zetten we verschillende instrumenten in

 • Audits – we brengen via een quick scan in kaart of de operationele bedrijfsprocessen, procedures en werkwijzen voldoende geborgd zijn in de organisatie om de doelstellingen van het businessmodel te realiseren en tevens te analyseren we waar deficiënties voorkomen. We voeren een scan uit op verbeterpunten (kwalitatieve insteek): kan het sneller, goedkoper, beter, betrouwbaarder. We evalueren de match tussen strategische doelstellingen en de huidige processen, procedures en werkwijzen. We toetsen op de juiste definiëring en invulling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Benchleren – we onderzoeken wat en hoe andere organisaties het doen. Gezamenlijk doorgronden we de best-practices achter benchmarkcijfers en geven we heldere uitleg van diverse managementconcepten en best-practices zodat het management- & directieteam daadwerkelijk in staat wordt gesteld te leren van een benchmark!
 • Visieworkshop – we verzorgen visieworkshops op bepaalde thema’s gerelateerd aan de operationeel excellente organisatie en/of aan de Ambidextere Organisatie

Trainingen, zoals:

 1. Masterclass Operational Excellence
 2. Masterclass Management van Paradoxen
 3. Masterclass Lean Leiderschap.

Zie ook:

Het werkveld van de OpX-Professional (zoals Lean-coaches, OpX-leiders) wordt steeds diverser: nieuwe hypes en ontwikkelingen zoals Scrum, Agile, Kata en Hoshin zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden continu bijgespijkerd moeten worden. Er is steeds meer vraag naar specifieke opleidingen, trainingen en coaching voor OpX-Professionals.

Er zijn ook steeds meer OpX-Professionals aan het werk, in steeds meer organisaties. De diversiteit is groot; de druk op kennis en ervaring neemt toe, terwijl er steeds meer resultaat van de OpX-Professional wordt verwacht. Waar de OpX-Professional vroeger vooral een technische studie gericht op Operations Management had afgerond, enkele jaren werkervaring had en daarnaast aanvullende trainingen had gevolgd gericht op de hardnekkig zachte vaardigheden (communicatieve skills, het leiden van workshops, effectiever beïnvloeden, etc.), zijn er nu juist veel OpX-Professionals met een niet-technische / niet-operations achtergrond. Zij hebben vooral een behoefte aan verdieping op het gebied van (Service) Operations Management / Operational Excellence.

Wat kan OpX-Instituut betekenen voor OpX-Professionals?

POP/leerpad. Helpen opstellen van persoonlijk ontwikkelplan en bijbehorend leerpad.

Coaching. Het OpX-Instituut kan de OpX-Professional helpen bij het behalen van resultaat in de praktijk middels coaching en ondersteuning.

Trainingen. Diverse masterclasses worden specifiek toegesneden op de kennisvragen van de OpX-Professional (afhankelijk van vooropleiding en aantal jaren ervaring), bijvoorbeeld:

 1. Masterclass Operational Excellence
 2. Masterclass de Ambidextere Organisatie

De samenleving en de politiek stellen nieuwe eisen aan het onderwijs van nu. Dat geldt voor het onderwijs voor reguliere mbo-studenten én voor het onderwijs voor werkenden en werkzoekenden, in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO). Het MBO heeft de maatschappelijke opdracht om voor álle studenten gelijke kansen te creëren, zodat er meer aandacht komt voor hun individuele behoeftes en leerpaden. Dit vraagt om onderwijs op maat waarbij de student centraal staat. De sector staat dan ook voor de enorme uitdaging om de flexibilisering van het onderwijs te faciliteren. Wendbaarheid, innovatie, schaalbaarheid, flexibel onderwijs en daarvoor een goede onderwijslogistiek zijn daarbij onmisbaar. Kortom, er is werk aan de winkel voor bestuurders, managers, docenten en ondersteuners van MBO-instellingen.

Onderwijslogistiek is een belangrijke schakel om flexibilisering vorm te geven en tegelijkertijd de juiste balans te vinden tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Kennis en vaardigheden van het evalueren, verbeteren en (her)ontwerpen van onderwijslogistiek binnen de MBO instelling is daarmee essentieel.

De werkgroep ‘onderwijslogistiek’ van het programma “Doorpakken op digitalisering” heeft een Reisgids Onderwijslogistiek ontwikkeld voor de MBO instellingen hoe onderwijslogistiek in te richten, en te gebruiken om flexibilisering en modularisering binnen een school handen en voeten te geven. De handreiking beschrijft een integrale reis waar vooral het WAT centraal staat. De aanname is dat binnen de instelling de basis op orde is en er voldoende kennis en kunde is om de handreiking in de eigen situatie te kunnen gebruiken. Tegelijkertijd heeft de werkgroep ‘onderwijslogistiek’ geconstateerd dat er, binnen de sector, behoefte is aan een leergang om verdiepende kennis op te doen op het gebied van onderwijslogistiek en de toepassing van de handreiking in MBO-instellingen.

Samen met MBO Digitaal hebben we de leergang “Flexibiliseren in het MBO & de impact op onderwijslogistiek ontwikkeld  op basis van de handreiking onderwijslogistieke flexibilisering en modularisering (F&M)”

Direct inschrijven voor deze leergang

Neem voor meer informatie contact op.